Säkerhet ombord

Säkerhetsbesiktning

För att öka säkerhetsstandarden på våra fritidsbåtar driver Svenska Båtunionen (SBU) ”Säkerhetsbesiktningen”. Båtunionen har i samråd med bland andra Sjösäkerhetsrådet och Sjöfartsverket utarbetat besiktningsregler samt utbildat besiktningsmän.
Besiktningen avser båtens skick ur säkerhetssynpunkt och avser inte att fastställa båtens värde. Efter besiktningen får Du av besiktningsmannen ett protokoll som klargör säkerhetsbristema på Din båt. En kopia av protokollet behåller besiktningsmannen och en kopia sänds till SBU för statistisk bearbetning.

Tänk på att små fel, som inte åtgärdas i tid, kan förorsaka Dig stora kostnader och kanske försätta Din familj i en nödsituation. Tag med dessa sidor till båten så får Du ett bra underlag för att göra din båt säkrare. I de flesta båtklubbar finns välutbildade besiktningsman till Ditt förfogande.

Redaransvar

Båtägaren har redaransvar för sin båt och befälhavarenhar ansvar för båtens utrustning. Detta innebär enligt sjölagen ansvar för att båten är i driftsäkert skick.

 

Råd och tips för en säkrare båt

Skrov och däck

 • Båten skall vara utrustad med beslag som möjliggör säker förtöjning i både för och akter.
 • Slangar vid genomföringar skall ha dubbla, syrafasta slangklämmor.
 • Vid genomföring lägre än 10 cm över vattenlinjen skall det finnas en avstängningsventil.
 • Räddningsstegen skall nedfälld gå minst 30 cm under vattenlinjen.
 • båt med längd över 5,5 m skall det finnas fast monterad länspump.

Motor

 • Motorrum skall vara skilt från andra utrymmen skott eller dylikt och får inte användas för annat ändamål.
 • Båtar med utombordsmotor över 15 kW skall ha motorbrunn dränerad till sjön och skall kunna fästas med genomgående bult.
 • Till motorer för alla bränslen skall finnas separat motorrumsventilation. För bensinmotorer skall det finnas motorrumsfläkt.

Bränslesystem

 • Fast monterad tank skall ha inspektionslucka och skvalpskott med separat påfyllnings- och luftningsledning i tillräckliga dimensioner som mynnar på däck respektive utombords, bägge på betryggande avstånd (1 m) från luftintag.
 • Ledning mellan tank och motor skall för bensin vara rör av koppar, kopparnickel eller likvärdigt material, till exempel godkänd flexibel slang.
 • Hela bränslesystemet skall vara jordat från däcksgenomföring och luftningsventil via tank till motorblock. Gäller alla bränslen. I samband med tankning skall tappmunstycke vara i metallisk kontakt med däcksbeslaget. Plasttratt skall ej användas!

Elsystem

 • Batteriet skall vara åtkomligt placerat och väl fastsatt. Syrabeständig låda med lock om batteriet inte är tippsäkert.
 • Samtliga batterier skall ha polerna skyddade för att undvika kortslutning. Batteriet skall ej vara placerat i motorrum eller samma utrymme som bensintank.
 • Batterikablar skall vara väl klamrade eller förlagda i rör samt skyddade mot mekanisk påverkan, vatten eller bränsle.
 • Huvudströmbrytare skall vara placerade så nära batteriet som möjligt, dock utanför batteri och motorrum. Den skall frånskilja alla förbrukare utom gasvarnare, tjuvlarm och automatisk länspump.
 • Elkablar får ej plastas in utan skall gå att byta ut. Ledningarna bör vara märkta. All starkströmsutrustning skall ske via jordfelsbrytare. Brytare, säkringar och kopplingsdetaljer bör vara avsedda för användning i fritidsbåt. Hela anläggningen utom startmotorkrets skall vara avsäkrad.
 • Säkringstavlan bör vara uppmärkt och kopplingsschema finnas ombord.

Styrning och reglage

 • Alla delar inom styrsystemet skall vara utan korrosion, glapp eller onormalt slitage.
 • Lagringarna i roderinfästningen skall vara stabila, i gott skick och utan skador.
 • Roder bör vara försett med godtagbart roderstopp och vara förberett för nödstyrning.

Pentry och värmare

 • Kök skall vara brandskyddat placerat.
 • Gasolutrustning skall vara av lågtryckstyp med tändsäkring.
 • Kylskåp och värmare skall vara fast monterat. Vid gasoldrift av lämplig typ med sluten förbränning.

Brandsläckare

 • Brandsläckare skall vara av typ AB eller ABE med tillräcklig kapacitet.
 • Båtar över 10 m skall ha minst 2 släckare.

Gasolsystem

 • Gasolbehållare skall vara väl fastsatt och försedd med avstängnings- och tryckreduceringsventil, placerad i låda eller slutet rum med topp- och bottenventilation till fria luften. Plats för reservtub i motsvarande dränerat utrymme.
 • Rör skall vara av koppar. Slangarna skall vara utan sprickor och märkta ”gasol”.
 • Enkelt tätningsprov. Öppna gasolkranen vid behållaren, tänd förbrukaren. Släck förbrukaren och stäng gasolkranen. Efter 60 minuter skall förbrukaren kunna tändas på gasolen i ledningen.

Navigation

 • Lanternor skall vara av godkänd typ utan skador, riktigt monterade med avseende på lysvinklar.
 • En båtpärm innehållande instruktionsböcker, kopplingsscheman, broschyrer med mera bör finnas ombord.

Rigg

 • Riggen och alla ingående detaljer skall vara fria från skador eller onormalt slitage.
 • Vantskruvar och riggbult skall vara säkrade och säkringen skyddad mot yttre påverkan.

Observera! Svenska Båtunionen eller den enskilde besiktningsmannen har inte ansvar för händelser som inträffar vid båtens brukande efter besiktningen.

Närmare information om säkerhetsbesiktningen av fritidsbåtar får Du från Svenska Båtunionen, tel. 08-54 58 59 60, eller från besiktningsman.