Hille båtklubbs städdag nr 4, den 16 oktober 2021.

På grund av Coronapandemin har vi hittills bara haft en allmän städdag under 2021, den 12 september. Huvudinsatsen var då att städa hamnområdet och särskilt vinterförvaringsplatserna. Efter den gemensamma torrsättningen den 3 oktober är nu de flesta båtarna upplagda på sina vinterplatser.

I stort sett alla Covid- restriktioner har nu har upphävts och styrelsen har därför beslutat att städdag nr 4 ska genomföras som en allmän städdag den 16 oktober.

Det som nu ska göras är att förbereda hamnen för vintern genom att lossa på bryggförtöjningarna och ta in landgångarna. Vissa förstärkningar och nya bojar ska också läggas i. Detta kommer hamnkommittén att göra under nästa vecka bl. a. med hjälp av dykare.

Trekanterna mellan båtplatserna ska vi dock ta in under arbetsdagen.

Det flytanade läskyddet skadades allvarligt under en nordlig storm. Håkan Sjöberg har påbörjat reparationen och behöver hjälp med detta under arbetsdagen.

Vid förra städdagen hann vi med att städa de flesta uppläggningsplatserna. Vid platserna 36 – 43 och mellan dessa och slaggskansen finns fortfarande både sly och en del gamla båtgrejer som behöver slängas. Detsamma gäller även för området mellan platserna i rad 14-30 och 55 – 46.

Vid den förra arbetsdagen uppstod en spontan diskussion kring oredan i de två ladorna. En hel del av klubbens prylar i ladorna är inte längre funktionsdugliga och därför bör slängas. Det finns också en hel del äldre privata prylar som kan rensas ut och slängas. En genomgång av detta behövs så att ladorna kan rensas och städas på arbetsdagen. För framtiden behövs en plan för hur ladorna ska utnyttjas, var klubbens saker ska förvaras och vilka utrymmen som kan utnyttjas för förvarning av privata saker och hur de ska märkas. Ett förslag kan kanske tas fram på arbetsdagen.

På arbetsdagen kommer det att finnas en container i hamnen så att allt som behöver slängas kan forslas bort. Klubben kommer också att hyra in några röjsågar och grästrimrar.

En lista över arbetsuppgifter och en lista för att notera deltagande kommer att finnas i klubbstugan.

Klubben bjuder deltagarna på fika och smörgåsar.

Det är bra om du som kommer att delta anmäler det på vår hemsida. Det finns fortfarande vissa restriktioner kvar för de som inte är vaccinerade.

Välkomna till städdag 4 den 16 oktober kl. 09.00 – 15.00!

Styrelsen