Stadgar för Hille båtklubb

Antagna vid årsmötet den 22 mars 1990, med ändringar vid årsmöte 19 febr. 1994
22 nov. 1997 och 23 nov. 2000

 1. Namn:
Hille Båtklubb ( H.B.K. ) är en ideell förening som bildades 30 / 8 1979

 2. Ändamål och syfte:
Båtklubbens ändamål och syfte är:
2.1 Att i egen hamn erbjuda medlemmarna möjlighet till ett aktivt båtliv.
2.2 Att genom utbildning, ungdomsverksamhet, upplysning och information verka för god kamratskap, god sjösäkerhet, miljövård och aktiv fritidsverksamhet.
2.3 Att genom dels eget aktivt engagemang, dels via regionalt förbund och riksorganisation föra medlemmars talan i båtpolitiska frågor.

 3. Medlemskap:
3.1 Som medlem kan antas båtägare samt andra båtlivsintresserade.
3.2 Ansökan om medlemskap samt anmälan om utträde skall ske skriftligen.
3.3 Utgår
3.4 Medlemskap skall beviljas efter att stadgade avgifter erlagts.
3.5 Till hedersmedlem utser årsmöte på styrelsens förslag den eller de som på ett synnerligen utmärkt sätt gagnat klubben. Sådant medlemskap gäller på livstid.
Hedersmedlem är befriad från skyldighet att erlägga årsavgift.
3.6 Medlem som inte inom 3 månader efter avisering från kassören erlägger föreskriven avgift, kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur föreningen.
3.7 Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom klubben, att dess anseende äventyras eller motverkar klubbens syfte, skadar klubbens intressen eller inte fullgör stadgade skyldigheter kan på styrelsens förslag av årsmöte eller extra möte uteslutas. Till möte som skall avgöra uteslutning skall medlemmarna alltid kallas skriftligen.
Av kallelsen skall framgå att mötet skall behandla uteslutning. Till medlem som föreslagits till uteslutning, skall förutom kallelse till ovan nämnda möte även lämnas skriftlig motivering för den ifrågasatta uteslutningen.
Uteslutning av detta slag skall meddelas till regionala båtförbundet. Medlem som uteslutits av klubbmöte kan överklaga till förbundet inom tre veckor.

 4. Beslutande organ:
Båtklubbens beslutande organ är:
4.1 Årsmöte.
4.2 Extra möte.
4.3 Styrelsen.

 5. Verksamhetsår:
Båtklubbens verksamhets och räkenskapsår omfattar tiden 1 okt. till 30 sept.

 6. Uppgifter till båtförbund:
Båtklubben skall på av förbundet bestämd tid årligen insända begärda uppgifter
beträffande klubbstyrelsens sammansättning, klubbens kontaktmän, medlemsantal
och båtantal enligt årsredovisning.

 7. Avgifter:
Avgifter till klubben samt båtplatsers värde fastställs av årsmöte på styrelsens förslag.

 8. Årsmöte:
8.1 Årsmöte skall avhållas senast fyra månader efter föregående verksamhetsårs utgång och kallelse jämte dagordning skall skickas ut senast tre veckor före årsmötet.
8.2 Motioner och ärenden till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet.
8.3 Styrelsen skall hålla revisionshandlingar jämte revisionsberättelse tillgängliga senast en vecka före årsmötet.
8.4 Årsmötets dagordning skall uppta:
1. Årsmötets öppnande.
2. Årsmötets stadgeenliga utlysande.
3. Val av ordf. och sekr. för mötet.
4. Val av två rösträknare tillika justeringsmän.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
6. Kassaberättelse.
7. Revisionsberättelse.
8. Ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Fastställande av årsavgifter, båtplatsvärden samt stat för kommande verksamhetsår.
10. Motioner till årsmötet.
11. Val av ordf. och kassör (se pkt 11.2)
12. Val av tre styrelseledamöter. (se pkt 11.2)
13. Val av två styrelsesuppleanter. (se pkt 11.2)
14. Val av övriga funktionärer.
15. Val av två revisorer.
16. Val av två revisorsuppleanter.
17. Val av valberedning 1-3 personer, varav en sammankallande, samt en suppleant.
18. Övriga frågor.

 9. Röstning:
Varje medlemskap äger en röst. Endast andelsägare är röstberättigade i ekonomiska frågor. Röstning mot fullmakt godkännes ej.
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där ej annan majoritet i dessa stadgar är särskilt föreskrivna.
Avgörandet sker genom öppen röstning utom för de fall där någon fordrar sluten sådan.
Vid fall av lika röstetal skall lottning avgöra.

 10. Extramöte:
10.1 Extra möte hålls när styrelsen finner så påkallat eller om en tiondel av klubbens medlemmar gör framställan härom.
10.2 Kallelse till extra möte utsändes senast två veckor före dess avhållande. Kallelse skall innehålla motivering för det extra mötets utlysande.

 11. Styrelse:
11.1 Styrelsen åligger utöver vad som eljest sägs i dessa stadgar att:
– Representera båtklubben
– Vara båtklubbens verkställande organ
– Förbereda inkomna ärenden och motioner till årsmöte
– Upprätta berättelse om klubbens verksamhet samt att föreslå inkomst och utgiftsstat
– Förvalta klubbens medel och bära ansvar för dess ekonomi
– Utarbeta ordningsregler för hamnen
– Ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella uppgifter
– Till regionalt båtförbund lämna begärda rapporter
11.2 Styrelsen skall bestå av följande ledamöter:
Ordförande.
Kassör.
Samt tre ledamöter.
Val av styrelse ledamöter sker på följande vis:
Jämna år väljs kassör och två ledamöter
Ojämna år väljs ordförande och en ledamot
11.3 Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande.
Suppleanterna meddelas om styrelsens sammanträden och äger vid dessa närvaro och yttrande rätt men ej rösträtt. Avgår styrelseledamot under mandattiden, inkallas suppleant i vald ordning. Avgår ordförande eller kassör under mandattiden, kallar styrelsen till extra möte för val av ersättare för den avgående.
Styrelsen kan vid behov inkalla av årsmötet valda funktionärer.

 12. Revision:
12.1 Båtklubbens verksamhet granskas av två revisorer, vilka väljs för en tid av två år och vilka avgår växelvis vartannat år. Årligen väljs en suppleant för en tid av ett år.
12.2 Kassören skall överlämna för revision erforderliga handlingar till revisorerna senast två månader före årsmöte.
12.3 Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före årsmöte.

 13. Valberedning:
13.1 Valberedningen består av en – tre klubbmedlemmar samt en suppleant valda av årsmötet för en tid till nästa årsmöte. En av ledamöterna utses av årsmötet att vara sammankallande.
Ledamot av styrelsen eller revisor kan ej ingå i valberedningen.
Det åligger valberedningen att löpande följa klubbens verksamhet under tiden fram till kommande årsmöte, så att genomarbetat förslag till val kan föreläggas.
13.2 Valberedningen skall överlämna kandidatlista till styrelsen, där även valberedning skall ingå, senast tre veckor före årsmöte.

 14. Firmateckning:
Båtklubben som firma tecknas av ordförande och kassör var för sig .

 15. Stadgeändring:
För ändring av klubbens stadgar erfordras majoritetsbeslut med två tredjedels majoritet, vid två på varandra följande möten ( ett årsmöte och ett extra möte) eller enhälligt beslut på ett årsmöte. I båda fallen skall dock i kallelsen angivas att stadgeändring föreligger.

 16. Anslutning till riksorganisation:
Båtklubben skall vara ansluten till Svenska Båtunionen genom regionalt båtförbund.

 Beslut om in och utträde i riksorganisationen skall fattas av årsmöte.

 17. Båtklubbens upplösning:
Beslut om båtklubbens upplösning skall för att vara giltigt fattas med tre fjärdedels majoritet av närvarande röstberättigade vid två på varandra följande årsmöten.

 I kallelse till dessa skall anges att förslag om klubbens upplösning föreligger.

 I händelse av klubbens upplösning skall klubbens tillgångar tillfalla båtplatsägare och fördelas i förhållande till värdet av båtplatserna fastställda av föregående årsmöte.